Statut


 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Powołuje się Naukowe Koło Studentów Automatyki zwane w dalszej części Kołem lub NKSA.
 2. Siedziba Koła mieści się na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zwanym dalej Wydziałem.
 3. W NKSA działają Członkowie i Członkowie Honorowi Koła.

§ 2

Cele realizowanie przez NKSA

 1. NKSA organizuje studencki ruch naukowy na Politechnice Gdańskiej, którego zadaniem jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu automatyki i robotyki zdobywanych przez studentów w okresie studiów. W szczególności odnosi się to do:
  • rozwijania i pogłębiania zainteresowań naukowych studentów,
  • udziału w przygotowaniu do pracy przyszłej kadry naukowej,
  • inicjowania i realizowania prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wyższej,
  • pomocy w realizowaniu prac badawczych prowadzonych na Wydziale,
  • kształtowania umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej.
 2. NKSA realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowobadawczych,
  • organizowanie i udział w spotkaniach i zjazdach naukowych,
  • organizowanie i udział w obozach naukowych,
  • współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, w szczególności z innymi kołami naukowymi.

§ 3

Członkowie NKSA

 1. Członkiem NKSA może zostać każdy student Politechniki Gdańskiej.
 2. Członkowie dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • honorowych.
 3. Tytuł honorowego członka NKSA jest przyznawany przez Zarząd osobom propagującym i wspierającym rozwój Koła lub zasłużonych dla NKSA. Honorowymi członkami NKSA automatycznie zostaje zarząd po zakończeniu kadencji. Miano honorowego członka NKSA uzyskują również członkowie zarządu z lat ubiegłych.
 4. O przyjęciu kandydata w poczet członków decyduje wynik egzaminu wstępnego oraz Zarząd.
 5. Członek NKSA ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
  • brać czynny udział w kształtowaniu kierunków działalności Koła poprzez swobodne wypowiadanie się i składanie wniosków na zebraniach NKSA,
  • oceniać działalność Zarządu Koła na Walnym Zgromadzeniu NKSA,
  • uczestniczyć w imprezach organizowanych przez NKSA,
  • korzystać w celach statutowych z pomieszczeń i sprzętu należącego do NKSA.
 6. Członek NKSA ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz NKSA,
  • dbać o środki materialne NKSA,
  • godnie reprezentować Koło w życiu uczelnianym i poza nim,
  • czynnie współuczestniczyć w działalności Koła,
  • brać czynny udział w kształtowaniu kierunków działalności Koła poprzez swobodne wypowiadanie się i składanie wniosków na zebraniach NKSA,
  • w ramach rozwoju koła, każdy członek jest zobowiązany do wykonania pracy (artykułu, publikacji, poradnika, wykładu) samodzielnie lub w dwuosobowej grupie w ilości co najmniej jednej w okresie semestru.
 7. Prawa członka NKSA traci się w wyniku:
  • wystąpienia z Koła na własne życzenie,
  • wygaśnięcia uprawnień studenckich z wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 7,
  • wykluczenia z Koła na wskutek decyzji Zarządu,
  • nieprzestrzegania statutu i regulaminów.
 8. Osobie ukaranej lub wykluczonej z NKSA przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków NKSA.
 9. Zarząd Koła może nagrodzić honorowym członkostwem NKSA osoby mające szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§ 4

Władze NKSA

 1. Władze Koła stanowi:
  • Zarząd wybrany spośród członków NKSA,
  • Walne Zgromadzenie.
 2. Najwyższą władzą NKSA jest Walne Zgromadzenie wszystkich Członków zwoływane raz do roku, na początku każdego roku akademickiego. W każdej chwili zwołane może zostać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek, co najmniej 1/3 Członków Koła.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są przez głosowanie jawne większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków NKSA w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • wybór i odwoływanie Zarządu,
  • rozpatrywanie rocznego rozliczenia finansowego i sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zebrania oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • uchwalanie zmian w Statucie,
  • uchwalanie planu pracy i działalności Koła na kolejny rok,
  • podejmowanie decyzji o wykluczeniu z Koła.
 5. W skład Zarządu NKSA wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Wiceprezes,
  3. Sekretarz,
  4. Opiekun NKSA.
 6. Zarząd NKSA wybierany jest na dwuletnią kadencję. Kandydować do zarządu mogą tylko członkowie NKSA, którzy posiadają statut członka przez co najmniej rok.
 7. Stanowisko Prezesa może piastować tylko członek NKSA do czasu ukończenia przez niego studiów n a Politechnice Gdańskiej, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub odwołania przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
 8. Prezes jest wybierany przez Walne Zgromadzenie członków NKSA większością głosów.
 9. Do kompetencji i obowiązków Prezesa należy:
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • koordynowanie bieżącej pracy NKSA,
  • reprezentowanie NKSA,
  • rozstrzyganie spraw spornych.
 10. Do kompetencji i obowiązków Zarządu NKSA należy:
  • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  • kierowanie bieżącą działalnością NKSA,
  • zarządzanie majątkiem,
  • przyjmowanie nowych Członków NKSA i wykreślanie osób, które utraciły status studenta Politechniki Gdańskiej,
  • wnioskowanie o poprawkach do Statutu,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności koła,
  • powoływanie i odwoływanie ( maksymalnie dwóch) administratorów strony internetowej NKSA zwanej dalej stroną i forum NKSA zwanego dalej forum.
 11. Decyzje Zarządu podejmowane są przez głosowanie, co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd i Prezesa.
 12. Do kompetencji i obowiązków administratorów strony i forum NKSA należy:
  • zarządzenie stroną i forum,
  • dobór moderatorów strony i forum,
  • dbanie o dobry stan techniczny strony i forum,
  • zapewnienie aktualności i prawdziwości publikowanych danych z poszanowaniem praw autorskich publikowanych i wykorzystywanych materiałów,
  • dbanie o dobry wizerunek NKSA w Internecie.

§ 5

Fundusze NKSA

 1. Koło uzyskuje środki na działalność ze:
  • składek członkowskich,
  • dotacji pochodzących z Politechniki Gdańskiej,
  • darowizn oraz zapisów rzeczowych i finansowych.
 2. Za gospodarkę finansową Koła odpowiedzialny jest Prezes i Zarząd, ewentualnie członek NKSA upoważniony przez Zarząd.
 3. Zarząd NKSA w sprawozdaniu rocznym przedstawia rozliczenie finansowe z uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Powyższy statut Naukowego Koła Studentów Automatyki obowiązuje z chwilą przyjęcia go, przez co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Koła.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy art. 158-161 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami).
микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту мгновенно срочные онлайн займы